מזונות ילדים

תשלום מזונות ילדים מתחלק לשני סוגים: מזונות הכרחיים ומזונות מדין צדקה, כאשר בית המשפט לא יקבע דמי מזונות ילדים הפחותים מ1,400 ₪ לילד, הסכום הנדרש לסיפוק הצרכים הבסיסיים: מדור, מזון, צרכים רפואיים, צרכים חינוכיים, הלבשה והנעלה. פסיקת מזונות ילדים מדין צדקה הכוללים בין היתר מתנות, חופשות וחוגי העשרה, תלויה ברמת הכנסתם של ההורים.

קראו על פסק הדין החדש העוסק בהפחתת מזונות ילדים!

כיצד נקבע סכום התשלום?

בעת הערכת גובה מזונות הילדים הראוי, יילקחו בחשבון שני נתונים מרכזיים: רמת הכנסתו של האב וצרכי הילדים. באשר לפרמטר הראשון, אין המדובר רק בגובה שכרו מעבודה של האב, אלא גם בפוטנציאל ההשתכרות, כלומר, בוחנים האם האב ממצה את יכולת ההשתכרות שלו בהתאם להשכלתו וניסיונו המקצועי. באשר לפרמטר השני, השאיפה הנה לשמור על רמת החיים אליה התרגלו הילדים לאורך השנים על מנת לדאוג לרווחתם ולהקל עליהם את גירושי ההורים. בהעדר שינוי מהותי בנסיבות, יוותר סכום המזונות שנקבע על כנו, עד להגיעם של הילדים לגיל 18, אז מופחת סכום מזונות ילדים בכ1/3 וחובת התשלום תסתיים עם סיום שירות הצבאי. חשוב לציין כי במקרים בהם האב לא מעביר את תשלום המזונות כסדרו, תוכל האם לפנות למוסד לביטוח לאומי או להוצאה לפועל לשם קבלת סכום המזונות. בשני המקרים, חשוף האב להליכי עיקול ואף מאסר בשל צבירת חוב מזונות.

מזונות במשמורת משותפת

במסגרת של משמורת מלאה, נושא האב במלוא תשלום המזונות, שהרי הילדים נמצאים מרבית הזמן בחזקתה של האם. אולם במשמורת משותפת, אז שוהים הילדים מחצית מן הזמן אצל האם ומחצית מן הזמן אצל האב, נטל מזונות הילדים מונח עתה על כתפי שני ההורים! כך קבע לאחרונה בית המשפט העליון. עד להלכה החדשה הזו, נשא האב בלבד בדמי מזונות הילדים גם במשמורת משותפת, כאשר לעיתים יכול היה לקבל הפחתה של דמי המזונות בשיעור של 25%, אולם עדיין נותר בחיוב עודף משמעותי, בעודו נושא באופן ישיר בהוצאות הילדים כאשר הם עמו. בית המשפט העליון שינה אפוא את המצב הנוהג וקבע כי מעתה, במשמורת משותפת, ההורים יישאו בנטל שווה של מזונות הילדים, בהתאם למצבם הכלכלי.

הגדלה או הפחתה של דמי המזונות

פסיקת המזונות שנקבעה יכולה להשתנות לאורך השנים, מעלה או מטה, היה וחל שינוי מהותי בנסיבות: עלייה ביכולתו הכלכלית של האב, פיטורי האם מעבודתה, נישואים שניים וכיו"ב. בהעדר הסכמה בין הצדדים על שינו גובה המזונות, יוכל כל אחד מהם לפנות לבית המשפט ולבקש הפחתה או הגדלה של דמי המזונות, על פי העניין. בהקשר זה נציין, כי על מנת שהבקשה תתקבל, עליה להיתמך במסמכים רלוונטיים והשינוי המדובר צריך להיות מהותי מאוד, על מנת להצדיק סטייה מעקרון סופיות הדיון.