משלם מזונות ילדים? אולי אתה זכאי להפחתה!

התגרשת והילדים במשמורת משותפת? דע כי ייתכן ותוכל להביא להפחתת דמי המזונות שנקבעו אף אם לא חל שינוי מהותי בנסיבות. זוהי משמעותו של פסק הדין החדש שנתן השופט עובד אליאס, מבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה.

הפחתת מזונות ילדים

כלל ידוע הוא כי פסיקת דמי מזונות ילדים לעולם איננה סופית. יחד עם זאת, האפשרות להפחית או להגדיל את גובה התשלום לאחר שנקבע, הייתה קיימת עד כה רק כאשר ניתן היה להוכיח לבית המשפט, כי חל שינוי מהותי בנסיבות. כך למשל, פיטורי האב מעבודתו, סגירת עסק שכשל, מחלה או תאונה, כל אלו יכלו להוות עילה לאב להפחתת דמי המזונות. זאת משום שהם הרעו משמעותית את מצבו הכלכלי. ויובהר, השינוי בגינו היה מאשר בית המשפט את הפחתת גובה התשלום, חייב היה להיות שינוי בלתי צפוי. לכן, נישואים שניים או ילד חדש, לרוב, אין בהם כדי להביא להפחתה בדמי המזונות, משום שאלו הם שינויים צפויים שנלקחו בחשבון בעת פסיקת המזונות. פסק דינו של השופט אליאס פותח פתח חדש להפחתת דמי מזונות הילדים, בשל ההלכה של בית המשפט העליון אשתקד, באשר לשוויון בנטל המזונות במשמורת משותפת.

פסק הדין החדש

בשנה שעברה, בחודש יולי 2017, קבע בית המשפט העליון כי בעת משמורת משותפת, ההורים יישאו במשותף בחובת תשלום המזונות וזאת בהתאם למצבם הכלכלי (בע"מ 919/15) היה זה פסק דין תקדימי ומהפכני, משעד אותה עת, נשא האב לבדו בחובת המזונות, גם במשמורת משותפת, והתוצאה הייתה כי אבות שילמו כפל תשלום מזונות: הם סיפקו את צרכי הילדים גם כאשר הם שהו עמם וגם כאשר שהו עם אמם. כאשר יצר בית המשפט העליון הלכה זו, הוא לא הכריע בשאלה האם הלכה זו תחול על תיקים מתנהלים וחדשים בלבד, או שתחול היא גם רטרואקטיבית. השופט אליאס, מבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה סבור שיש להחיל את ההלכה גם על תיקים סגורים וניתן אפוא להורות על הפחתת דמי מזונות ילדים על בסיסה, ללא צורך בהוכחת קיומו של שינוי בנסיבות. זאת משום שההלכה עצמה מהווה שינוי מהותי בנסיבות ודי בה כדי להפחית את חיוב המזונות של האב.

נימוקי פסק הדין

האב אשר עתר להפחתה בדמי המזונות, הציג מספר טיעונים לכך ובראשם כי יש להכיל את ההלכה שנקבעה בבע"מ 919/15 גם על תיקים סגורים. השופט אליאס סבר שבעוד שינויי הנסיבות אותן פירט האב, אינם מצדיקים הפחתה בדמי המזונות (למשל, כי הכנסת האם עלתה וכי נולדה לו בת חדשה) את הטיעון באשר לתחולת ההלכה של ביהמ"ש העליון יש לקבל. השופט אליאס קבע כי יש בהלכה זו שינוי מהותי ולא צפוי בנסיבות, המצדיק תחולה רטרואקטיבית וזאת כדי להימנע ממצב שבו יהיה "שוני בלתי רצוני בסכומי המזונות בין בני זוג שנפרדו לפני חודש יולי 2017 לבין בני זוג בלתי נתונים זהים שנפרדו לאחר חודש יולי 2017".  בית המשפט מסביר כי לא נעלמו מעיניו טענות כגון סופיות הדיון והסתמכות האם על הסכם הגירושין שקבע את גובה דמי המזונות. כמו כן, השופט אליאס הסביר כי הוא מודע לכך כי פסק דינו עלול לגרום לגל גדול של תביעות חדשות. אולם לדידו,  במכלול האינטרסים יש להעדיף את עקרון השוויון הבא לידי ביטוי ראשית, בהלכה שקבע בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 בין גברים לנשים בסוגיית המזונות ושנית, בעקרון השוויון שיש ליצור בין זוגות שנפרדו לפני פסק הדין, לבין זוגות שנפרדו לאחריו.

פנייה לייעוץ משפטי

אמנם, פסק הדין שתואר לעיל, אינו בגדר הלכה מחייבת, אך נימוקיו של השופט אליאס מציגים תפיסה הגיונית, מוסרית ומבוססת וייתכן מאוד כי הוא פתח את הדלת לפסקי דין רבים אשר יקבעו קביעה דומה. כמו כן, יכול וככל שיהיו יותר פסקי דין כאלו, תעלה סוגיה זו לדיון בבית המשפט המחוזי או בבית המשפט העליון ויכול ודעתו של השופט אליאס תהפוך להלכה מחייבת. על כן, אם הנכם במשמורת משותפת ומשלמים דמי מזונות ילדים, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין מומחה בדיני משפחה, אשר יבחן את נסיבות המקרה ויחווה דעתו באשר לסיכויים להביא להפחתה בתשלום דמי המזונות בהם מחויב האב.