מזונות אישה

עומדים בפני הליך גירושין? חשוב להכיר: מזונות אישה, חיוב המוטל על הבעל, לספק את צרכיה  של אשתו, כל עוד טרם ניתן הגט. לסוגיה זו משמעות כלכלית ענפה על שני בני הזוג והיא אף יכולה להשפיע על התנהלות הליך הגירושין כולו.

מזונות אישה בהליך הגירושין

הדין האישי מטיל חובה על הבעל לדאוג לרווחתה של אשתו, לאורך כל תקופת הנישואין. אם הוא אינו עושה כן, רשאית האישה להגיש תביעת מזונות, במסגרתה יוטל על הבעל חיוב מזונות חודשי עד למתן הגט. מלבד המשמעות הכלכלית של תשלום מזונות אישה, לסוגיה זו יכולה להיות השלכה רחבה על התנהלות הליך הגירושין כולו.

כיצד? אישה אשר בית המשפט פסק לה מזונות ותשלום זה מהווה נטל כלכלי על הבעל, יכול ותשיג תנאים טובים יותר בגירושין. מדוע? משום שתשלום זה יצר לבעל תמריץ כלכלי לסיים את הליך הגירושין מוקדם ככל האפשר ובמצב זה, ייתכן ויסכים לתנאים אשר ספק אם היה מסכים להם ללא החיוב במזונות. מנגד, אם נדחתה תביעתה של האישה למזונות, היא חשופה לפעולות מצד הבעל, אשר יכולות לעכב את הליך הגירושין, לרבות סרבנות גט.

גובה תשלום המזונות

זכותה של האישה למזונות, לקוחה מן העיקרון של "עולה עמו ואינה יורדת" אשר משמעו כי כל עוד בני הזוג נשואים, מחויב הבעל לשמור על רמת החיים של האישה, אליה הורגלה בחייה עמו. אולם, הלכה למעשה, בית המשפט מתחשב בשיקולים נוספים בעת קביעת הסכום של מזונות אישה, כגון מצבו הכלכלי של הבעל והכנסתה של האישה, היה והיא עובדת.

במידה שחל שינוי ברמת הכנסתו של הבעל, תהיה לכך משמעות רבה בעת פסיקת המזונות משבית המשפט מאזן בין חובת הבעל לספק את צרכי האישה לבין היכולת הכלכלית שלו. כמו כן, כאשר האישה עובדת ומתפרנסת, הכנסתה תבוא בחשבון ואם זו מספקת את כל צרכיה, לא יוטל חיוב מזונות על הבעל.

בהקשר זה חשוב לציין, כי אמנם על פי דין תורה, לא ניתן לחייב את האישה לצאת לעבוד, אולם אם בית המשפט מתרשם כי האישה אינה עובדת במטרה לקבל מזונות, או אם התפטרה מעבודתה לשם כך, הרי שהתביעה הוגשה שלא בתום לב. במצב זה, הדבר עלול להיות בעוכרה ובית המשפט רשאי יהיה לדחות את תביעתה למזונות או להפחית את שיעור המזונות שייפסק לה, על פי בסיס כושר השתכרותה.

מתי תאבד האישה את זכותה למזונות?

הכנסה מעבודה המספיקה לצרכיה וקיומו של רכוש מניב אחר, דוגמת הכנסה מהשכרת דירה, יכולים לשלול את הזכאות של אישה למזונות, שהרי היא יכולה לכלכל את עצמה. כמו כן, ישנם מצבים ספציפיים בהם דין תורה שולל זכות זו מן האישה, למשל, במקרה של ניאוף, כאשר הוכח כי האישה בגדה בבעלה, כמו גם במקרה של אישה מורדת. הגדרה זו מתייחסת לאישה המסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה או לאישה אשר עזבה את הבית ומסרבת לחיות עם בעלה, ללא טענה ממשית נגדו.

נקבע סכום המזונות – האם ניתן לשנותו?

פסקי דין בתחום המזונות אינם סופיים ונתונים לשינוי. כך גם הדבר בכל הנוגע למזונות אישה, כאשר הכלל הוא כי שינוי מהותי בנסיבות, יכול להביא להגדלה או להפחתה של סכום החיוב. לדוגמא, היה והבעל פוטר מעבודתו, או נפגע כושר עבודתו כתוצאה מתאונה או מחלה, אז ניתן יהיה להפחית את דמי המזונות ובמקרים מסוימים אף לבטלם כליל. לחילופין, אם חל שינוי משמעותי בצרכיה של האישה, תוכל היא בנסיבות המתאימות לפנות לבית המשפט ולבקש להגדיל את דמי המזונות.