פסק דין גירושין

בטרם מעמד סידור הגט המיוחל, יש להינתן פסק דין גירושין אשר בעקבותיו על בני הזוג המבקשים להתגרש להתייצב במועד אשר ייקבע על ידי בית הדין הרבני ואשר במהלכו ימנה הבעל את סופר הגיטין לכתוב בעבורו את הגט.

הגט הנו שטר באמצעותו הבעל מגרש את אשתו והנכתב בכתב יד בידי סופר גיטין. על הגט להימסר לידיה של האישה בנוכחות עדים. חשוב לזכור כי אין בפסק הדין לגירושין כל חיוב או הוראה להתגרש!!!

אין בכוחו של בית הדין הרבני לאכוף את פסק הדין ולו מן החשש שייעשה גט מעושה (כפוי) דבר המנוגד להלכה.
כלל ידוע הוא כי על הבעל היהודי לגרש את אשתו.
כפייה על הבעל לגרש את אשתו שלא מרצונו הנו דבר פסול על ידי הדין העברי.