בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה לאפוטרופסות נדרשת במקרים בהם אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו, מפאת מצבו הבריאותי. אז, ימנה לו בית המשפט אפוטרופוס, אשר ידאג לצרכיו ויקבל החלטות עבורו. בקשה למינוי אפוטרופוס תוגש על ידי קרובי משפחה של החסוי, או על ידי נציג מטעם היועץ המשפטי לממשלה ועליה להיות מנומקת היטב ולכלול מסמכים רפואיים רלוונטיים.

אפוטרופסות – הקדמה

תפקידו של האפוטרופוס הוא לשמור על טובתו של החסוי ועליו לפעול בתום לב, ללא משוא פנים. הוא מחויב לדווח על פעולותיו והוא כפוף להוראות בית המשפט בעת ביצוע תפקידו. כאשר בית המשפט ממנה אפוטרופוס, יקבע הוא את סוג המינוי ואת אורכו של המינוי.

סוג המינוי: על בית המשפט לקבוע האם מדובר באפוטרופוס לגוף, אשר ידאג לצרכיו הרפואיים של החסוי ויקבל החלטות רפואיות עבורו, האם מדובר באפוטרופוס לרכוש, אשר יטפל בענייניו הכספיים של החסוי, או שמא מדובר באפוטרופוס כללי אשר יהיה אחראי על שני התחומים גם יחד.

אורכו של המינוי: במסגרת בקשה לאפוטרופסות, בית המשפט קובע האם מדובר באפוטרופסות קבועה או זמנית בלבד. למשל, כאשר  מדובר על אדם הלוקה בדמנציה, סביר להניח כי תהיה זו אפוטרופסות קבועה. מנגד, אם מדובר על קטין אשר מתמנה לו אפוטרופוס רק מפאת גילו, הרי שככלל, המינוי יהיה זמני ויפקע בהגיעו של הילד לגיל 18.

בקשה למינוי אפוטרופוס

על מנת למנות אדם או תאגיד כאפוטרופוס, יש להגיש בקשה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה, אשר באזור מגוריו של החסוי. הבקשה תוגש על ידי בן משפחה או נציג של היועץ המשפטי לממשלה ועליה לכלול כדלקמן:

  1. הסבר למינוי: על המבקש לנמק מדוע יש צורך במינוי אפוטרופוס ולפרט האם מדובר במינוי כללי, או במינוי של אפוטרופוס לרכוש או לגוף בלבד.
  2. זהות האפוטרופוס: בבקשה יש לציין מיהו האפוטרופוס המוצע ויש לצרף את הסכמתו למינוי.
  3. מסמכים רפואיים: בקשה לאפוטרופסות צריכה להיות מגובה במסמכים רפואיים, המעידים על כך כי החסוי אינו יכול לדאוג לענייניו מחמת מצבו. ניתן לצרף חוות דעת של פסיכיאטר, רופא משפחה, עובד סוציאלי וכיו"ב.
  4. תצהיר: בקשה למינוי אפוטרופוס תכלול גם תצהיר לאימות העובדות בבקשה.

הגשת הבקשה, יכול שתיעשה באופן עצמאי, אולם בשל כך כי מדובר בהליך משפטי מורכב, מומלץ לפנות אל עורך דין אפוטרופוס אשר יטפל בבקשה עבור המשפחה. עוד ראוי לציין כי בקשה למינוי אפוטרופוס כרוכה בתשלום אגרה אולם בנסיבות המתאימות, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת פטור.

שיקוליו של בית המשפט

מינוי אפוטרופוס שולל את חירותו של החסוי  ומדובר באחת מזכויות היסוד החשובות של האדם. משכך, בית המשפט לא ייעתר לבקשה למינוי, אלא אם שוכנע כי החסוי אינו יכול לדאוג לצרכיו וענייניו. לאחר שקבע כי נדרש במקרה שלפניו מינוי אפוטרופוס, יפנה להחליט את היקף המינוי, האם מדובר באפוטרופוס לרכוש או לגוף בלבד, או במינוי כללי.

השל הבא הוא בחינת התאמתו של האפוטרופוס המוצע לתפקיד, כאשר הקו המנחה את בית המשפט הוא האם האיש או התאגיד המוצע, יפעלו לטובת החסוי באופן הטוב ביותר. לא פעם, מוצא בית המשפט כי האפוטרופוס המוצע, מצוי בניגוד ענייניים ויעדיף אפוא למנות אדם ניטרלי כאפוטרופוס.

נקודה חשובה מאוד בהקשר של בקשה למינוי אפוטרופוס היא דעתו של החסוי. בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס טרם ישמע את עמדתו של החסוי ובלבד שהוא מסוגל לבטא את דעתו ותחושותיו בעניין.