מזונות

תביעת מזונות, יכול שתתייחס למזונות ילדים ויכול כי מדובר בתביעה למזונות אישה. למרות כי בשני המקרים, זהו תשלום למזונות, מדובר בשתי תביעות שונות ונפרדות, כפי שיפורט להלן.

קראו על פסק הדין החדש העוסק בהפחתת מזונות ילדים!

מזונות ילדים

כאשר מדובר על משמורת מלאה, חובת מזונות הילדים מוטלת על האב ומשכך, התביעה למזונות מוגשת על ידי האם, בשם הילדים הקטינים. במקרה של משמורת משותפת, המצב הוא שונה וחובת המזונות מוטלת על שני ההורים ולא על האב לבדו. כלל זה הוא בגדר הלכה חדשה שקבע לאחרונה בית המשפט העליון. תביעת מזונות ילדים מוגשת אל בית המשפט לענייני משפחה או אל בית הדין הרבני, אשר להם סמכות מקבילה בעניין זה. לאור ההבדלים המהותיים בין שתי הערכאות הללו, חשוב מאוד להיוועץ, טרם הגשת התביעה, עם עורך דין מומחה, אשר יחווה דעתו איזו ערכאה היא העדיפה יותר, על פי נסיבות המקרה.

לתביעת המזונות יש לצרף מסמכים שונים התומכים בשיעור המזונות המבוקש. מדובר בין היתר באלו: תלושי שכר של שני ההורים, תדפיסי חשבון בנק, חשבוניות על הוצאות עבור הילדים וכיו"ב. בכל אלו יש כדי להעיד על מצבם הכלכלי של ההורים, כמו גם על היקף הצרכים של הילדים וכך יוכל בית המשפט לקבוע את גובה המזונות. לעניין זה יש לציין כי בעת שינוי מהותי בנסיבות, יוכל כל אחד מן הצדדים לפנות אל הערכאה שקבעה את דמי המזונות ולבקש הפחתה או הגדלה של דמי המזונות.

מזונות אישה

על פי דין תורה, הבעל מחויב לדאוג לצרכיה של אשתו כל עוד הם נשואים. חובה זו כוללת לא רק את הצרכים הבסיסיים הדרושים למחיה, אלא גם צרכי מותרות והכל בהתאם לרמת החיים אליה הורגלה האישה בתקופת הנישואים. חובתו של הבעל, מעניקה אפוא לאישה זכות תביעה למזונות וזו פגה ככלל, רק בעת מתן גט. משכך, תביעה זו יכולה לשמש ככלי משפטי בידי נשים מסורבות גט, המבקשות לתת לבעל תמריץ כלכלי להסכים למתן גט, זאת על מנת שלא יידרש עוד לתשלום זה.

האם אישה עובדת זכאית למזונות? תלוי ברמת הכנסתה. במקרה שבו שכרה מספיק לה לכל צרכיה, הבעל יהיה פטור מתשלום זה, אולם היה ושכרה אינו מספק, תהיה האישה זכאית לדמי מזונות חלקיים, אשר ישלימו את הסכום הנדרש לכיסוי צרכיה. כמו כן חשוב לציין, כי ישנם מקרים אחרים בהם האישה תאבד את זכאותה למזונות, כך למשל, כאשר היא מוכרזת כ'מורדת' אז היא עלולה לאבד את כתובתה, הכוללת גם את הזכאות לדמי מזונות.