אפוטרופוס לגוף ולרכוש

חיינו מזמנים לא פעם התמודדויות לא פשוטות ואחת מהן היא הצורך למינוי אפוטרופוס. מצב זה מתעורר כאשר אדם קרוב לנו אינו יכול לקבל החלטות עבור עצמו ולדאוג לענייניו. אז מוטל עלינו לפנות אל בית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש.

על מינוי אפוטרופוס

אפוטרופוס הוא מי שמופקד לטפל בענייניו של החסוי ועליו לנהוג במסירות ובתום לב בעת ביצוע תפקידו. בית המשפט לענייני משפחה הוא בעל הסמכות בסוגיית האפוטרופסות, כאשר המינוי יתבצע לאחר שהוגשה בקשה לכך על ידי מי מבני המשפחה או מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

משהוגשה בקשה אל בית המשפט הוא יקבע את זהות האפוטרופוס ואת היקף המינוי, קרי, האם יהיה זה אפוטרופוס לגוף, אפוטרופוס לרכוש או שניהם ביחד. מינוי אפוטרופוס אינו דבר של מה בכך, שהרי מדובר בפגיעה חמורה בזכויות היסוד של האדם. משכך, בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס, אלא אם הונחה בפניו תשתית עובדתית אשר מעידה כי החסוי אינו כשיר לקבל החלטות ולדאוג לרווחתו.

באשר לזהות האפוטרופוס, על בית המשפט לוודא כי האדם המתמנה לתפקיד הוא המתאים ביותר וביכולתו לשמור על טובת החסוי. על כן, אם סבר בית המשפט כי האדם שהוצע לתפקיד מצוי בניגוד אינטרסים, או כי יש חשש ממשי לכך, רשאי הוא  למנות צד שלישי לתפקיד זה, הכל על מנת להגן על טובת החסוי.

אפוטרופוס לגוף ולרכוש

במקרים רבים, זקוק אדם לטיפול רפואי, אולם בשל מצבו, הוא אינו מסוגל לקבל החלטות רפואיות ולדאוג לרווחתו. החוק בישראל מחייב קבלת הסכמה מדעת של מטופל טרם ביצוע טיפול רפואי ומשכך, בהעדר כשרות משפטית של המטופל, יש למנות לו אפוטרופוס גוף. האפוטרופוס, הממונה כאמור על ידי בית המשפט, ידאג לצרכיו הרפואיים של החסוי ויקבל החלטות רפואיות במקומו.

אפוטרופוס לרכוש, לעומת זאת, מופקד על ענייניו הכספיים של החסוי ובתוך כך, הוא שולט בנכסיו, מבצע פעולות ועסקאות בשמו, מחליט על הוצאותיו וכיו"ב. למותר לציין כי בעת מילוי תפקידו זה, מחויב האפוטרופוס לפעול לטובת החסוי ולבצע פעולות כלכליות המטיבות עמו. כמו כן, עליו להגן על החסוי מפני צדדים שלישיים, אשר עלולים לנסות ולנצל את מצבו על מנת להשתלט על נכסיו.

אפוטרופוס כללי

כאמור, בעת מינוי אפוטרופוס, יחליט בית המשפט על סוג המינוי, כאשר במקרים רבים מתמנה אפוטרופוס כללי, אשר אחראי על כל ענייניו של החסוי: רפואיים וכלכליים גם יחד. בית המשפט נוטה להעדיף מינוי של אדם קרוב לאפוטרופוס אשר ימלא את שני התפקידים, אולם כאשר יש חשש לניגוד עניינים, יעשה אחד משניים: יפצל את הסמכויות וימנה אפוטרופוס לגוף ואפוטרופוס לרכוש, או ימנה אדם ניטרלי או תאגיד לתפקיד זה. בהקשר זה חשוב לציין כי בית המשפט ימנה אפוטרופוס רק לאחר ששמע את דעתו של החסוי בעניין, בתנאי כי הוא מסוגל להבין את משמעות המינוי וביכולתו לבטא את דעתו באופן ברור.

הגשת בקשת אפוטרופסות

מינוי אפוטרופוס כרוך בהגשת בקשה אל בית המשפט לענייני משפחה וזו תוגש לבית המשפט אשר באזור מגוריו של החסוי. על הבקשה להיות מנומקת היטב ומגובה במסמכים רפואיים, המבססים את הטענה כי האדם עבורו מבוקש  אפוטרופוס, אינו יכול לנהל את ענייניו מפאת מצבו. כמו כן, יש לצרף אל הבקשה תצהיר לאימות העובדות בה. בקשה למינוי אפוטרופוס תוגש על ידי קרוב משפחה או על ידי נציג מטעם היועץ המשפטי לממשלה ורצוי להגישה באמצעות עורך דין אפוטרופוס המתמחה בתחום זה, אשר ינסח בקשה מנומקת היטב ויגדיל את הסיכוי כי תתקבל על ידי בית המשפט.